Summary

  • Country VAT 
    CH
  • Lot number 
    6051
  • Location

Description

China, 20.Jh. Bronze. Figuren der acht Unsterblichen auf ihren Reittieren: Lü Dongbin, Li Tieguai, Zhongli Quan, Han Xiangzi, Cao Guojiu, Zhang Guolao, Lan Caihe und He Xiangu. H 38–41 cm.